Corporate Service

การจัดอบรมภายในองค์กร


เรารับจัดอบรมให้กับองค์กรในเรื่องทักษะการนำเสนอ การสื่อสาร และทักษะการขาย รวมไปถึงการจัดการอบรม Train the Trainer และหากทางองค์กรมีความต้องการเฉพาะด้านบนพื้นฐานที่เราเชี่ยวชาญ เรายินดีให้บริการออกแบบหลักสูตรพิเศษ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และการแก้ปัญหาให้กับแต่ละองค์กร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้เข้าอบรม

Presenting for Change


ระยะเวลา: 8 ชม. / 2 วัน
ผู้เข้าอบรม: 10–15 คน

เกี่ยวกับหลักสูตร
Presenting for Change คือคอร์สฝึกการนำเสนอที่พุ่งความสนใจไปที่การสร้างผลลัพธ์ ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหลังจากการนำเสนอนั้น เช่น นำเสนอแล้วสามารถปิดการขายได้ นำเสนอแล้วยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น หรือนำเสนอแล้วทำให้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามที่ผู้นำเสนอต้องการ… Presenting for Change เป็น Workshop ที่ช่วยให้ผู้นำเสนอได้มี 3 องค์ประกอบสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ นั่นก็คือ Mindset (แนวคิดที่ใช้ ในการพูด), Message (เนื้อหาที่โดนใจผู้ฟัง) และ Magic Delivery (ทักษะการถ่ายทอดที่น่าประทับใจให้จดจำ)

Persuasive Selling


ระยะเวลา: 8 ชม. / 2 วัน
ผู้เข้าอบรม: 20–25 คน

เกี่ยวกับหลักสูตร
เวิร์คช็อปที่ช่วยพัฒนาต่อยอดเทคนิคการขายของผู้เข้าร่วมอบรม โดยครอบคลุมแก่นหลักเทคนิคการขายตั้งแต่ ขั้นตอนการเตรียมตัว การเปิดการขาย การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง ตลอดจนถึงการปิดการขาย โดยสิ่งที่ Persuasive Selling ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทักษะการขายมากกว่าแก่นเนื้อหาการขายทั่วๆไปก็คือ การประยุกต์ใช้ หลักจิตวิทยาของผู้ซื้อและผู้ขาย ทักษะการโน้มน้าวใจจากจิตใต้สำนึก และการถามคำถามทรงพลังที่จะช่วยหาและสร้างความต้องการให้กับลูกค้าได้

Train the Trainer


ระยะเวลา: 8 ชม. / 2 วัน
ผู้เข้าอบรม: 10–12 คน

เกี่ยวกับหลักสูตร
เวิร์คช็อปที่ช่วยสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เป็นวิทยากรมาก่อน ให้สามารถออกแบบคอร์สฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของหลักสูตรและผู้เข้าอบรม เข้าใจและสามารถเลือกใช้บทบาทต่างๆของวิทยากรได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังช่วยต่อยอดทักษะของวิทยากรที่มีประสบการณ์ ให้สามารถเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ได้มากขึ้น ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากผู้เข้าอบรมมากขึ้น และยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ท้าทายระหว่างการฝึกอบรมด้วยกรณีศึกษาต่างๆที่น่าสนใจและเกิดขึ้นจริง

ออกแบบหลักสูตรพิเศษ

หากคุณต้องการเวิร์คช็อปที่จัดขึ้นเพื่อตอบรับหรือแก้ปัญหาเฉพาะทาง เราสามารถออกแบบหลักสูตรแบบ tailor-made ได้ โดยเน้นการสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้แก้กลุ่มพนักงานที่เข้าอบรม