เรื่องราวหลังการอบรม

เมื่อผู้เข้าอบรมบางท่านนำสิ่งที่เรียนไปใช้ และแชร์กลับมา

 
 
grey-darker.png