เรื่องจริงที่เกิดขึ้น หลังการอบรม

เมื่อผู้เข้าอบรมบางท่านนำสิ่งที่เรียนไปใช้ และแชร์กลับมา…


คุณดนุวงศ์ บุญศรี
Sales Specialist
Linde (Thailand)

คุณนิพนธ์ โชคสุริยะสกุล
IT Manager
Baxter Healthcare (Thailand)

คุณภาวลิน มาสะกี
Chief Marketing Officer
HAPPENN

คุณบริวัตร ปาละวงศ์
Senior Communication Designer
SC Asset Corporation

นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์
แพทย์
รพ.ราชวิถี

คุณปัณณวัชร์ พิชัยบวรภัสร์
Conference Officer
Reed Tradex Co., Ltd.

คุณพรพรรณ สัตตวัตรกุล
Finance & Accounting Manager
Krungthai Car Rent & Lease