ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนด

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการอย่างถี่ถ้วน การใช้บริการการเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ (“บริการ”) ของ บริษัท ออดิทอเรียม จำกัด (“บริษัทฯ”) ถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน และเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ในข้อตกลงการใช้งานที่กำหนดไว้สำหรับคุณ ข้อกำหนดต่างๆ นี้ และ นโยบายของบริษัทฯ ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหว่างคุณกับบริษัทฯ ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ต่อการใช้บริการของคุณ ที่ให้บริการโดยบริษัทฯ หากคุณไม่ยินยอมต่อข้อตกลงการใช้บริการ โปรดยกเลิกการใช้งาน หรือหยุดการใช้บริการ

สิทธิ์การใช้บริการ

  • บริษัทฯ มอบสิทธิ์ในการเข้าถึง เนื้อหาการเรียนการสอน (“เนื้อหา”) ผ่านทางระบบการเรียนออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่านั้น คุณไม่สามารถดัดแปลง เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯและเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ
  • บริษัทฯ จะยกเลิกการให้บริการและถอนสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาของคุณทันที ในกรณีที่คุณไม่ทำตามข้อกำหนดข้างต้น

การปรับปรุงและความถูกต้องของเนื้อหา

เนื้อหาที่อยู่ในระบบออนไลน์คอร์สของบริษัทฯ อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องเชิงเทคนิคหรือการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิกการใช้บริการและการขอคืนเงิน

หากคุณต้องการยกเลิกการใช้บริการ คุณสามารถส่งอีเมล์มาที่บริษัทฯได้ตลอดเวลา เมื่อบริษัทฯทำการตรวจสอบคำขอยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของคุณจะถูกลบออกจากระบบการเรียนออนไลน์ทันที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีที่ระบบจ่ายเงินผิดพลาด และคุณยื่นคำร้องภายใน 7 วันทำการหลังการสั่งซื้อ

ลิงก์

บริษัทฯ ไม่ได้ทำการตรวจสอบทุกลิงก์ที่ลิงก์มาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ จากเว็บไซต์อื่น ๆ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์นั้น ๆ การลิงก์มาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯไม่ได้แปลว่าได้รับการสนุบสนุนจากบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คุณในฐานะผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้