การพูด
การนำเสนอ

เพิ่มผลลัพธ์การพูดและการนำเสนอ

เราเป็นบริษัทที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการพูดและการนำเสนอ มีบริการทั้งในรูปแบบการจัดอบรมออนไซต์และออนไลน์ รวมถึงการเรียนรู้แบบผสมผสาน

Speaker giving a speech on stage to a large audience
Audience playing a workshop activity in an auditorium

บริการอบรมออนไซต์

บริการจัดอบรมแบบเจอตัวจริง สามารถจัดให้กลุ่มเล็กที่เน้นการฝึกฝนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจัดในรูปแบบการบรรยายให้กลุ่มใหญ่เพื่อเติมเต็มทักษะความรู้

Trainer conducting an online workshop

บริการอบรมออนไลน์

บริการจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มเช่น Zoom, Google Meet, หรือ MS Teams เรายังคงเน้นการฝึกฝนทักษะเป็นหลัก แต่ได้พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มและยุคสมัย

ประสบการณ์การบรรยาย

Group photo of workshop participants and trainer

สนใจพูดคุยเพิ่มเติม

สำหรับองค์กรที่อยากมอบของขวัญให้พนักงานเป็นทักษะและความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดศักยภาพบุคลากร และเพิ่มผลลัพธ์ให้องค์กร สามารถติดต่อเราได้เลย