ที่นี่คือห้องเรียน
การพูด / การนำเสนอ

มาเป็นนักสื่อสารที่สร้างสรรค์ สร้างผลลัพธ์ และสร้างคุณค่าในแบบฉบับของคุณ
เราเป็นบริษัทที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการพูดและการนำเสนอ เราให้บริการในรูปแบบการเรียนออนไลน์ การจัดอบรมแบบห้องเรียน และการจัดอบรมแบบไลฟ์ผ่าน Zoom หรือ MS Teams รวมถึงการเรียนรู้แบบผสมผสาน

เรียนออนไลน์

เราจะช่วยให้คนทำงานเก่ง ไม่ได้เก่งแค่งาน แต่สามารถสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้ถึงใจผู้ฟังในแบบฉบับของตัวเอง! ออนไลน์คอร์สนี้เปิดรับสมัครให้กับบุคคลทั่วไปและองค์กร

Practical Presentation
คอร์สทักษะการนำเสนอ

Presentation Boost Shot
คอร์สทักษะการนำเสนอ

Self Inspiration
รายการที่ให้แง่คิด/แรงบันดาลใจ


ประสบการณ์การบรรยาย

Scroll to Top